Škola danas

Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik strukovna je škola koja omogućuje učenicima obrazovanje u sektoru ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanja: ekonomist, komercijalist i poslovni tajnik u četverogodišnjem te prodavač u trogodišnjem programu. Osim navedenih programa, Škola ima dozvolu za provođenje nastavnog plana i programa za stjecanje strukovne kvalifikacije u zanimanju upravni referent u trajanju od četiri godine. Da bi obogatili ponudu programa u našoj školi, u školskoj 2013./2014. upisali smo prvu generaciju učenika prema eksperimentalnom programu ekonomske gimnazije.

Škola ima odobrenje MZO-a za organiziranje i provedbu obrazovanja odraslih polaznika za prekvalifikaciju i stjecanje srednje stručne spreme prema strukovnim programima.

Učenici koji pohađaju strukovne programe Ekonomske i trgovačke škole završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada i tako stječu svoje prvo zvanje koje im omogućuje uključivanje u proces zapošljavanja i rada. Ovi učenici nisu obvezni pristupiti polaganju ispita državne mature. Tu obvezu imaju samo učenici ekonomske gimnazije. 

Za učenike strukovnih programa koji žele polagati državnu maturu zbog nastavka obrazovanja na visokoškolskim ustanovama, Škola osigurava dodatnu i dopunsku nastavu ( iz Hrvatskog jezika, Matematike i po potrebi Engleskog jezika) kako bi im osigurala što bolje uvjete za vertikalnu prohodnost prema željenim studijima i fakultetima. 

Nakon obavljenih poslova oko državne mature na kraju svake školske godine Povjerenstvo za samovrednovanje analizira postignute rezultate i daje prijedloge za budući rad.

Nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Ekonomske i trgovačke škole usmjerene su na razvijanje i ostvarivanje temeljnih kompetencija učenika važnih za cjeloživotno obrazovanje: komunikacije na materinskom i stranom jeziku, osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, poduzetnost i inicijativnost te razvijanje kulturne svijesti i stvaralačkoga izražavanja.

U školi promičemo temeljne društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti: dostojanstvo ljudske osobe, domoljublje, društvenu jednakost, solidarnost, dijalog i snošljivost, rad, poštenje, mir, zdravlje, očuvanje prirode i okoliša te ostale demokratske vrijednosti.

Ponosni smo što smo 2013. godine obilježili 100.-tu obljetnicu postojanja naše škole!

Brojač posjeta

UKUPNO132,033

MJESEC5,075

TJEDAN3,155

DANAS209